# دیگر متد ها

# unVerified

ممكن است شما نياز داشته باشيد كه متوجه شويد چه پرداخت هاي توسط وب سرويس شما به درستي انجام شده اما متد verify روي آنها اعمال نشده ، به عبارت ديگر اين متد ليست پرداخت هاي موفقي كه شما آنها را تصديق نكرده ايد را به شما نمايش مي دهد.

POST
https://api.zarinpal.com/pg/v4/payment/unVerified.json

اطلاعات ورودی این متد :

نام نوع اجباری شرح
merchant_id String بله كد 36 كاراكتري اختصاصي پذيرنده

اطلاعات خروجي اين متد :

نام نوع شرح
code Integer عددي كه نشان دهنده موفق بودن يا عدم موفق عمليات ميباشد .
authorities String حاوي اطلاعات اضافه تراكنش اعم از نوع درگاه و زمان پرداخت به صورت JSON Encode شده ميباشد.

نمونه اطلاعات بازگشتی :

{
  "data": {
    "code": "100",
    "message": "Success",
    "authorities": [
      {
        "authority": "A00000000000000000000000000207288780",
        "amount": 50500,
        "callback_url": "https://golroz.com/vpay",
        "referer": "https://golroz.com/test-form/",
        "date": "2020-07-01 17:33:25"
      },
      {
        "authority": "A00000000000000000000000000207296503",
        "amount": 50500,
        "callback_url": "https://golroz.com/vpay",
        "referer": "https://golroz.com/test-form/",
        "date": "2020-07-01 18:58:32"
      },
      {
        "authority": "A00000000000000000000000000206873220",
        "amount": 11100,
        "callback_url": "zarin_link",
        "referer": "/",
        "date": "2020-06-27 10:22:02"
      }
    ]
  }
}

نکته

نكته : حداكثر 100 تراكنش آخر تصديق نشده از طريق اين متد بازگرداني مي شود.

# refund

برخی مواقع نیاز هست تراکنشی به کاربر بازگشت زده شود و دقیقا به همان حسابی که با آن پرداخت صورت گرفته انجام شود

برای این مورد می توانید از متد refund استفاده بفرمایید

برای استفاده از این متد نیاز به مجوز دسترسی (ACCESS_TOKEN) دارید

این مورد را می توانید از پنل زرین‌پال تان بخش نشست های فعال سپس نشست های شخصی (ایجاد مجوز دسترسی) به دست بیاورید

POST
https://api.zarinpal.com/pg/v4/payment/refund.json

اطلاعات ورودی این متد :

نام نوع اجباری شرح
authorization بله مجوز دسترسی صادر شده در زرین‌پال
merchant_id String بله كد 36 كاراكتري اختصاصي پذيرنده
authority String بله کد یکتای شناسه مرجع درخواست

شما می‌توانید بسته به محیط توسعه‌ی خودتان، از روش‌های معمول ارسال درخواست HTTP POST استفاده کنید

کد زیر، یک نمونه‌ی ارسال درخواست refund هست:


$ curl 'https://api.zarinpal.com/pg/v4/payment/refund.json' \
 -H 'accept: application/json' \
 -H 'authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'cache-control: no-cache' \
 -H 'content-type: application/json' \
 -d '{
 "merchant_id": "1344b5d4-0048-11e8-94db-005056a205be",
 "authority": "A00000000000000000000000000210705608"
}'

پس از ارسال درخواست فوق - پاسخی مشابه پاسخ زیر دریافت خواهید کرد

{
  "data": {
    "code": "100",
    "message": "Success",
    "ref_id": 467,
    "session": 210705608,
    "iban": "IR040560931670002384374001"
  },
}

اطلاعات خروجي اين متد :

نام نوع شرح
code Integer عددي كه نشان دهنده موفق بودن يا عدم موفق عمليات ميباشد .
message String وضعیت
ref_id Integer در صورت موفق بودن ؛ شماره تراكنش انجام شده را بر ميگرداند.
session Integer
iban String شماره شبا حسابی که برگشت داده شده است