# کد های خطای زرین‌پال

# خطاهایی که در زرین‌پال ممکن است رخ دهد به شرح زیر هستند

type New code English Text شرح فارسی
public -9 Validation error خطای اعتبار سنجی
public -10 Terminal is not valid, please check merchant_id or ip address. ای پی و يا مرچنت كد پذيرنده صحيح نيست
public -11 Terminal is not active, please contact our support team. مرچنت کد فعال نیست لطفا با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید
public -12 To many attempts, please try again later. تلاش بیش از حد در یک بازه زمانی کوتاه.
public -15 Terminal user is suspend : (please contact our support team). ترمینال شما به حالت تعلیق در آمده با تیم پشتیبانی تماس بگیرید
public -16 Terminal user level is not valid : ( please contact our support team). سطح تاييد پذيرنده پايين تر از سطح نقره اي است.
public 100 Success عملیات موفق
PaymentRequest -30 Terminal do not allow to accept floating wages. اجازه دسترسی به تسویه اشتراکی شناور ندارید
PaymentRequest -31 Terminal do not allow to accept wages, please add default bank account in panel. حساب بانکی تسویه را به پنل اضافه کنید مقادیر وارد شده واسه تسهیم درست نیست
PaymentRequest -32 Wages is not valid, Total wages(floating) has been overload max amount.
PaymentRequest -33 Wages floating is not valid. درصد های وارد شده درست نیست
PaymentRequest -34 Wages is not valid, Total wages(fixed) has been overload max amount. مبلغ از کل تراکنش بیشتر است
PaymentRequest -35 Wages is not valid, Total wages(floating) has been reached the limit in max parts. تعداد افراد دریافت کننده تسهیم بیش از حد مجاز است
PaymentRequest -40 Invalid extra params, expire_in is not valid.
PaymentVerify -50 Session is not valid, amounts values is not the same. مبلغ پرداخت شده با مقدار مبلغ در وریفای متفاوت است
PaymentVerify -51 Session is not valid, session is not active paid try. پرداخت ناموفق
PaymentVerify -52 Oops!!, please contact our support team خطای غیر منتظره با پشتیبانی تماس بگیرید
PaymentVerify -53 Session is not this merchant_id session اتوریتی برای این مرچنت کد نیست
PaymentVerify -54 Invalid authority. اتوریتی نامعتبر است
PaymentVerify 101 Verified تراکنش وریفای شده